Pravidla soutěže Chci zkusit

Pravidla spotřebitelské soutěže „Chci zkusit

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané „Chci zkusit“.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže.

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí Pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uvedené na webové adrese www.healthfactory.cz/pravidla-souteze-chci-zkusit.

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Technický správce“).

 1. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem Chci zkusit“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 09.05.2023 00:00:00 hod. do 15.05.2023 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).  Soutěž probíhá na platformě Instagram @salvest_czsk.

 1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám, starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. Soutěž není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Ze Soutěže budou vyloučeni všechny osoby, které řádně nesplní podmínky účasti v Soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v Soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. (Dále jen „soutěžící“, „účastník“, „zájemce“ nebo „účastník soutěže“).

 1. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na platformě Instagram @salvest_czsk, a to v souladu s těmito pravidly Soutěže.

Soutěžící se platně účastní Soutěže tak, že budou současně splněny tyto podmínky:

 1. Soutěžící splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v čl. 3 výše,
 2. Soutěžící před vstupem do Soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Instagramu zřízeného v souladu s podmínkami sítě Instagram dostupnými na adrese https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav,
 3. Soutěžící prostřednictvím svého profilu splní v Době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku: „Co pro to udělat? Napište nám do komentáře, proč bychom měli vybrat zrovna vás.“ (dále jen „soutěžní otázka“) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#chcizkusit) a označit soutěžní profil.
 4. Okamžikem zveřejnění odpovědi na soutěžní otázku prostřednictvím svého profilu na platformě Instagram @salvest_czsk ve vlastním komentáři pod soutěžním postem, se účastník stává soutěžícím (dále jen „soutěžní registrace“).
 5. Odpověď na soutěžní otázku, kterou soutěžící zveřejní (resp. odešle) do Soutěže (dále jen „soutěžní odpověď“), nesmí odporovat právním předpisům, musí být etická, zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod. (dále spolu jen „závažné důvody“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže jakékoliv odpovědi ze závažných důvodů dle svého uvážení.
 6. Pokud účastník vyjadřuje svůj názor není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí účastník nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.
 7. Pokud účastník zasílá fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není účastník oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat účastníka či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.
 8. Zájemce, resp. soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soutěžní odpověď může každý účastník (soutěžící) zveřejnit jen jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze Soutěže zcela vyloučen.
 9. Jeden konkrétní soutěžící může vyhrát v soutěži pouze jednu výhru.
 10. Soutěžící odesláním soutěžní odpovědí, resp. provedením soutěžní registrace souhlasí s testováním výhry (jak je tento pojem definován níže) - balíčkem produktů, které v rámci výhry obdrží a s tím, že vyplní a odešle Pořadateli dotazník, který nejpozději při předání výhry od Pořadatel obdrží a současně zašle spolu s dotazníkem i recenze na produkty, které byly součástí balíčku – výhry.
 11. Pokud účastník, resp. soutěžící sdělí, že nesouhlasí s testováním výhry nebo s jakoukoliv další podmínkou uvedenou v předchozím bodě, bude tento soutěžící ze Soutěže Pořadatelem soutěže vyřazen.
 12. MECHANIKA

Po uplynutí Doby konání soutěže bude ze všech soutěžících, resp. ze všech soutěžících řádně zaregistrovaných do Soutěže, vylosováno celkem 8 výherců společných pro Českou a Slovenskou republiku.

Jeden soutěžící v Soutěži může vyhrát pouze jednou.

Losování uskuteční zástupci Pořadatele soutěže, a to do 10 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

V Soutěži bude uděleno 8 výher, přičemž 1 výhra = balíček produktů značky Salvest Põnn dle výběru Pořadatele soutěže a v hodnotě 442,30 Kč (dále spolu jen „výhra“). Každý výherce tedy obdrží 1 ks výhry, tj. balíček v hodnotě 442,30 Kč.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže stanovena.

 1. OZNÁMENÍ, PODMÍNKY POSKYTNUTÍ VÝHRY

Výherci budou kontaktováni Pořadatelem soutěže přes sociální síť Instagram nejpozději do 20 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže. 

V rámci výherní zprávy odeslané přes e-mail bude výherce Pořadatelem soutěže požádán o odpověď na výherní zprávu (nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy) a o zaslání relevantních dodatečných informací pro doručení a splnění podmínek pro přiznání výhry (zejména sdělení e-mailu, na který může Pořadatel zaslat dotazník).

Výherce bude ve výherní zprávě informován, že nárok na výhru mu vzniká až poté co doručí požadované informace/doklady, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

V případě, že výherce do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy Pořadatelem soutěže nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude doručitelná nebo výherce nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na vydání výhry.

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, ztrátu dokladů během přepravy. Pořadatel ani technický správce nenese odpovědnost za (ne)doručení zásilky (e-mailu) s výhrou, ani za škodu vzniklou užíváním výhry.

Výhra bude předána dle individuální dohody s výhercem, a to do 20 pracovních dnů ode dne splnění podmínek uvedených v tomto článku 7.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v Soutěži, výslovně souhlasí s tím, že:

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 77 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, počáteční písmeno příjmení, město výherce, název jeho instagramového profilu v souladu s ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku, a to vše na webových stránkách salvest.cz na sociálních sítích (Facebookové stránce @Salvest CZ&SK a Instagramovém profilu @salvest_czsk, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele soutěže v souvislosti s touto Soutěží, a to bez nároku na honorář;
 2. zasláním recenze v rámci hodnocení produktů (výhry) poskytuje Pořadateli soutěže bezúplatně licenci k užití takového příspěvku (včetně fotografií, videí, pokud byly k příspěvku resp. k recenzi připojené) všemi způsoby užití, v rozsahu neomezeném, na celou dobu trvání majetkových autorských práv, s právem překladu do jiných jazyků a s právem přiměřených úprav a s právem neomezeného translativního převodu takové licence či udělení podlicencí, přičemž u takového příspěvku nemusí být uvedeno označení jeho autora;
 3. pokud vyjadřuje svůj názor není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí účastník nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu;
 4. pokud zasílá fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není účastník oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat účastníka či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.

Výherce se zavazuje provádět hodnocení (testování) sám a nepřenechávat produkty k testování třetím osobám, ledaže by se jednalo běžné sdílení produktů ve společné domácnosti. Uživatel se zavazuje vypracovat recenzi produktu samostatně a ve svých příspěvcích a recenzích spojených s tímto testováním uvádět pravdivé údaje.

Výherce souhlasí s tím, že v případě, že příspěvek příp. recenze bude (i částečně) v rozporu s právními předpisy, Pořadatel nezveřejní takový příspěvek příp. zveřejní pouze část, která je v souladu s právními předpisy.

Soutěžící, resp. výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výherce si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 1. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Účastníci soutěže jsou pravidly vázání a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazení.

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra Pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet. Pořadatel soutěže ani Technický správce neodpovídá za funkčnost doručení zpráv či výher.

Případné informace získá každý soutěžící na tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@kendamil.cz.

Tato Soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejich webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE 

Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. 

Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher a souhlas s testováním výhry, vyplněním dotazníku a poskytnutí recenze. Rozsah zpracovaných údajů: údaje z profilu soutěžícího na dané sociální síti (jméno a příjmení, příp. přezdívka), e-mail, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, údaj o výhře, soutěžní odpověď, předání výhry, testování výhry, recenze sepsaná výhercem, vyplněný dotazník a související komunikace.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této Soutěže jsou především:

 • souhlas s účastí v Soutěži;
 • u výherců pak oprávněný zájem Pořadatele na dokončení Soutěže a oznámení jejích výsledků;
 • u výherců souhlas s testováním produktů, vyplněním dotazníku a zveřejněním recenzí, které byly výhercem v rámci Soutěže vyplněny a odeslány Pořadateli soutěže;
 • zákonné povinnosti Pořadatele (např. povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví apod.)

Pořadatel zpracovává osobní údaje

 • soutěžících po dobu trvání Soutěže až do předání výher a dále po dobu 6 měsíců po jejím skončení;
 • výherců po dobu 5 let ode dne ukončení Soutěže, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví dobu delší, a to za účelem plnění povinností plynoucích z daňových právních předpisů, za účelem případné kontroly Pořadatele soutěže ze strany dozorových orgánů a za účelem zajištění právních nároků Pořadatele. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím, výhercem bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňový a právní poradci.

Osobní údaje účastníků soutěží jsou ze strany Pořadatele zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v informačních systémech: adresní a identifikační údaje;
 • manuální zpracování v listinné nebo elektronické podobě.

 

V rámci zpracování nebudou osobní údaje soutěžících předávány mimo EU.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 1. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 2. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 3. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a ve Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajo, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: gdpr@healthacademy.cz. Další kontaktní údaje jsou uvedeny zde: https://www.salvest.cz/zasady-ochrany-soukromi/.

Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.salvest.cz/zasady-ochrany-soukromi/.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pravidla soutěže „Chci zkusit“ jsou platné a účinné od 01.05.2023.

V Praze, dne 09.05.2023