Obchodní podmínky

obchodní společnosti Health Academy s.r.o.,
se sídlem Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha 5, Česká republika,
IČO: 059 46 514, DIČ: CZ05946514,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525,
kontaktní údaje obchodní společnosti: objednavky@healthfactory.cz, tel. +420 725 788 664 (Po – Pá od 9:00 do 16:00), sociální sítě: Facebook healthfactoryczsk (Po – Pá od 9:00 do 16:00)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.healthfactory.cz/.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti .Health Academy s.r.o., se sídlem Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 059 46 514, DIČ: CZ05946514, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webového stránce umístěné na internetové adrese https://www.healthfactory.cz/ (dále jen „internetový obchod“). a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 

1.3

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 

1.4

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít jen v českém jazyce.
 

1.5

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

1.6

Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 
 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.

Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní obchodu.
 

2.2.

Při nákupu zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které kupující poskytne v objednávce bude prodávající považovat za správné a pravdivé.
 

2.3.

Na webovém rozhraní obchodu neposkytujeme přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli.
 

3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

3.1.

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


3.2.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 

3.3.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 

3.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 

3.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.
 

3.6.

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

4. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

4.1

Provozovatelem věrnostního programu je prodávající.


4.2

Věrnostní program je formou podpory nakupujícím zákazníkům. Za každý nákup získá kupující v souladu s podmínky věrnostního programu věrnostní body. Přístup k věrnostnímu programu je pouze přes webové rozhraní obchodu.

4.3

Věrnostní program je platný a mohou ho využívat pouze zákazníci (kupující), kteří mají zákaznický účet. Registrací do zákaznického účtu se kupující se registruje, resp. se stává členem věrnostního programu.
 

4.4

Prodávající je oprávněn měnit podmínky věrnostního programu i bez předchozího upozornění kupujícího.
 

4.5

Prodávající si dále vyhrazuje možnost věrnostní program kdykoliv ukončit, a to i bez předchozího upozornění kupujícího.
 

4.6

Podmínky získání a uplatnění věrnostních bodů v rámci věrnostního programu jsou upraveny zde: https://www.healthfactory.cz/vernostni-program/ .
 

4.7

Pokud kupující zakoupené zboží vrací, vrací spolu s ním i věrnostní body, které získal při jeho objednání. Prodávající proto bodovou bilanci, resp. stav věrnostních bodů přepočítá na stav před nákupem tohoto vráceného zboží. Stejně postupuje prodávající i v případě, že objednávku z jakéhokoliv důvodu kupující stornuje nebo ji neuhradí.
 

4.8

Kupující je povinen:
 
4.9.1 dodržovat podmínky věrnostního programu;
4.9.2 využívat možností i podmínek věrnostního programu v souladu s dobrými mravy;
4.9.3 informovat prodávajícího o skutečnostech vedoucích k poškození kupujícího nebo prodávajícího;
4.9.4 sledovat změny podmínek věrnostního programu.


4.9

Nevyužité věrnostní body po 6 měsících od jejich připsání do věrnostního programu kupujícího propadají.

4.10

Při porušení podmínek věrnostního programu mohou být kupujícímu odebrané získané věrnostní body.

4.11

Při závažném porušení podmínek věrnostního programu může být kupující vyloučen z věrnostního programu.

5. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

5.1

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 

5.2

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 

5.3

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 

5.4

Slevy / akce / výhody (dále spolu jen „sleva“) platí v souladu s jejich podmínkami výlučně od a do uvedeného data dané slevy nebo do vyprodání zásob zboží. Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, platí, že jednotlivé slevy nelze vzájemně kombinovat.
 

5.5

Slevy a věrnostní body se nevztahují v souladu s právními předpisy na počáteční kojeneckou výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely.
 

6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

6.2

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 
6.2.1 prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
6.2.2 vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 

6.3

V objednávce musí být uvedeny následující údaje:

6.3.1 informace o nakupovaném zboží (na internetovém obchodě označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
6.3.2 informace o ceně zboží, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí internetového obchodu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě kupujícím zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby;
6.3.3 identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k tomu, aby prodávající mohl doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 

6.4

V průběhu tvorby objednávky může kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ kupující dokončí objednávku. Stiskem tlačítka kupující potvrdí, že se seznámil obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou prodávajícím upraveny v zvláštním dokumentu – Podmínky (zásady) ochrany osobních údajů. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu.
 

6.5

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu oznámení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zboží zadal. Toto oznámení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou oznámení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 

6.6

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v obchodních podmínkách.
 

6.7

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku pouze telefonicky nebo e-mailem, přičemž tyto kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 14.10 obchodních podmínek.
 

6.8

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 14.10 obchodních podmínek.
 

6.9

V některých případech umožňuje prodávající na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v objednávce vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak kupující učiní a budou splněny podmínky pro poskytnutí slevy, bude kupujícímu zboží poskytnuto se slevou.
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1

Cenu zboží (dále jen „kupní cena“) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

7.1.1 bezhotovostní platba předem převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu sdělen v oznámení o obdržení objednávky;
7.1.2 bezhotovostní platba platební kartou;
7.1.3 bezhotovostní platba online bankovním převodem u vybraných bank, které prodávající nabízí kupujícímu při tvorbě objednávky;
7.1.4 bezhotovostní platba prostřednictvím elektronické peněženky GoPay;
7.1.5 bezhotovostní platba prostřednictvím elektronické peněženky Google Pay;
7.1.6 bezhotovostní platba prostřednictvím Mplatby, tzv. mobilní platbou operátora T-mobile;
7.1.7 okamžitá platba virtuální měnou Bitcoin;
7.1.8 bezhotovostní platba kartou Edenred.
7.1.9 platba prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou – Twisto payments (dále jen „Twisto“).

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“ (https://www.twisto.cz/podminky/).

V případě, že kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím nebo využitím služby „Twisto“ na webových stránkách Twisto, na které bude kupující přesměrován z webových stránek internetového obchodu prodávajícího.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku prodávajícího a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“ (https://www.twisto.cz/podminky/).


7.2

Podrobné informace o platebních metodách jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Způsoby platby“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.
 

7.3

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 

7.4

Kupující může jako způsob úhrady zvolit též platbu v některé prodávajícím akceptovaných kryptoměn (např. Bitcoin). Pokud bude kupující v takovém případě z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře. Případné pohyby v kurzu kryptoměn nebudou při vrácení kupní ceny zohledněny, s čímž kupující vyslovuje svůj souhlas.


7.5

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 

7.6

Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů do 2 dnů ode uzavření kupní smlouvy vyjma platby Twisto, kdy splatnost je zpravidla 14 dní ode dne doručení zboží, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“ (https://www.twisto.cz/podminky/).
 

7.7

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb a v případě platby prostřednictvím online bankovním převodem podle pokynů banky, u které má kupující účet (tento způsob platby je možný jen u vybraných bank uvedených v internetovém obchodě prodávajícího v sekci „Způsoby platby“).
 

7.8

V případě platby prostřednictvím Mplatby postupuje kupující podle pokynů svého mobilního operátora T-mobile.
 

7.9

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 

7.10

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 

7.11

V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny, odešle prodávající na e-mail kupujícího (sdělený při objednávce zboží) upomínku, kterou prodávající vyzve kupujícího k úhradě kupní ceny. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ani na druhou výzvu (tj. ve lhůtě uvedené ve druhé upomínce k úhradě kupní ceny), prodávající objednávku stornuje. Prodávající informuje o stornu objednávky kupujícího e-mailem.
 

7.12

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen postupovat podle čl. 7.11 v případě, že kupují je v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží, resp. u objednávky, v rámci, které bylo kupujícím objednané i zboží s krátkou expirační dobou (tj. do uplynutí data minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti v době objednání zboží zbývá méně než 3 měsíce). V těchto případech je prodávající oprávněn provést storno objednávky neprodleně poté, co se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny.
 

7.13

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 

7.14

Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 

7.15

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

7.16

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.
 

7.17

Dodání zboží je možné pouze na území České republiky.
 

7.18

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete v rámci internetového obchodu v sekci „Způsoby dopravy objednávek“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.


7.19

Dostupné metody dodání zboží mohou záviset na způsobu platby a místa pro dodání zboží vybrané kupujícím a dále od hmotnosti objednaného zboží.
 

7.20

Celková doba dodání zboží kupujícímu se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě ze strany prodávajícího a dodání zboží ze strany přepravce.
 

7.21

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby (dodání zboží kupujícímu je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak). Dodání zboží bude dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu, obvykle 2–5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. V případě zásahu vyšší moci prodávajícího nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
 

7.22

Cena za dopravu zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží je uvedena v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7.23

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 

7.24

Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu důrazně doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 

7.25

V případě, kdy kupující poruší svou povinnost převzít zboží, s výjimkou případů uvedených v čl. 7.24, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího doručit zboží kupujícímu. Zároveň to, že kupující zboží nepřevezme, není odstoupením od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu však v takovém případě vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. Pokud se prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy prodávající toto odstoupení doručí kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 

7.26

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 

7.27

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 

8. DÁRKOVÉ POUKAZY
8.1

Dárkové poukazy lze zakoupit formou objednávky v internetovém obchodě jako každý jiný produkt.
 

8.2

Dárkové poukazy lze zakoupit v tištěné nebo v elektronické podobě. Formu dárkového poukazu lze zvolit v internetovém obchodě při koupi dárkového poukazu.
 

8.3

Pokud je zakoupen dárkový poukaz v elektronické formě, tak tento poukaz není možné fyzicky zaslat a jeho doručení je realizováno pouze elektronicky na e-mail kupujícího, který kupující vyplnil do objednávkového formuláře.
 

8.4

Dárkové poukazy zakoupené v elektronické podobě jsou zasílány prodávajícím v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin zaměstnancem prodávajícího na e-mail kupujícího až po doručení platby, a to ve formátu PDF.
 
 

8.5

Dárkové poukazy zakoupené v listinné podobě jsou zasílány prodávajícím za stejných podmínek jako ostatní zakoupené zboží na internetovém obchodu (viz čl. Platební podmínky a dodání zboží). 
 
 

8.6

Zakoupený dárkový poukaz oproti penězům nelze vrátit. Tímto není dotčeno právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy na koupi dárkového poukazu ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení poukazu, to neplatí, pokud v této lhůtě byl již poukaz uplatněn.
 

8.7

Dárkový poukaz je určen k nákupu zboží v internetovém obchodě dle aktuálního ceníku zboží v době jeho zakoupení. Hodnota dárkového poukazu zahrnuje i DPH, které se hradí v okamžiku uskutečnitelného zdanitelného plnění, tj. v době nákupu zboží.
 

8.8

Podmínky použití dárkového poukazu („poukaz“):
 
8.8.1 Hodnota uvedená na poukazu bude kupujícímu odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě.
8.8.2 Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem v internetovém obchodě. Jakákoliv zbývající hodnota není směnitelná za hotovost nebo bezhotovost či za jiné poukazy a automaticky propadá ve prospěch prodávajícího.
8.8.3 Hodnota poukazu není úročena.
8.8.4 U zboží, na jehož nákup byl uplatněn poukaz, může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) kupujícímu vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
8.8.5 Poukaz je platný do data uvedeného na poukazu, po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
8.8.6 Poukazem lze uhradit pouze nákup zboží dle aktuálního ceníku zboží v době jeho zakoupení v internetovém obchodě. Nákup zboží se řídí platnými obchodními podmínkami prodávajícího.
8.8.7 Po použití kódu k úhradě nákupu v internetovém obchodě se poukaz stává neplatným.
8.8.8 Pokud nebude poukaz v období své platnosti využit, propadá bez nároku na prodloužení doby jeho čerpání či vrácení jeho hodnoty v penězích.
8.8.9 Prodávající není odpovědný za ztrátu, zničení či odcizení poukazu a neposkytuje v těchto případech žádnou náhradu.
 

9. HOMEBOX
9.1

Prodávající poskytuje kupujícím možnost být účastníkem programu HomeBox, jež spočívá v pravidelném automatickém objednání a doručení kupujícím zvoleného zboží dle kupujícím zvolené četnosti doručování.
 

9.2

Účastníkem programu HomeBox je kupující, který v rámci svého zákaznického účtu vyplní a odešle registrační formulář k programu HomeBox dostupný v internetovém obchodě Prodávajícího a vyjádří souhlas s podmínkami programu HomeBox.
 

9.3

Podmínkou vstupu do programu Homebox je vyplnění křestního jména dítěte kupujícího a datum narození dítěte kupujícího.
 

9.4

Každý kupující je oprávněn uzavřít svým jménem a na svůj účet více programů Homebox.
 

9.5

Účastenství v programu HomeBox je na dobu neurčitou.
 

9.6

V rámci programu HomeBox kupující zvolí dle své preference druh a počet kusů zboží, den v měsíci, kdy má dojít k automatickému vytvoření objednávky a dále četnost zasílání. Kupující si v rámci programu HomeBox vybere z nabízené četnosti doručování vybraného zboží: 
 
9.6.1 1x měsíc;
9.6.2 2x měsíc;
9.6.3 1x za 2 měsíce;
 

9.7

Prodávající v rámci programu HomeBox poskytuje na každý jednotlivý druh zboží množstevní slevu v individuální výši kalkulovanou z běžné ceny zboží. Slevu v rámci programu HomeBox nelze aplikovat na akční, již zlevněné či výprodejové zboží.
 
 

9.8

Kupní cena zboží bude hrazena výlučně formou automatické platby (prostřednictvím platební metody Shoptet Pay) platební kartou, kterou účastník programu HomeBox zadal při registraci. Pro ověření platnosti a funkčnosti zadané platební karty bude kupujícímu stržena částka ve výši 1,-Kč, která bude po ověření kupujícímu vrácena do 14 kalendářních dnů od provedení platby 1,- Kč.  Nadcházející platby budou hrazeny vždy stejnou formou a ve výši dle kupujícím zvoleného zboží, přičemž budou splatné ke dni zvolenému jako den automatického vytvoření objednávky dle čl. 9.6 obchodních podmínek. 
 
 

9.9

V den určený kupujícím dojde k vytvoření automatické objednávky kupujícím zvoleného zboží a bude provedena automatická úhrada z platební karty zadané kupujícím.
 
 

9.10

Prodávající zašle kupujícímu oznámení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při registraci do programu HomeBox zadal. Toto oznámení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou oznámení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu.
 
 

9.11

Kupující může automatickou objednávku zrušit v souladu s čl. 6.5 obchodních podmínek. 

 
9.12

V případě, že některé ze zboží uvedené v objednávce v rámci programu Homebox nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v obchodních podmínkách. Potvrzením pozměněné nabídky kupujícím platí, že kupující v rámci programu HomeBox změnil druh případně počet kusů zboží, které bude automaticky objednáváno. 

9.13

V případě, že nebude z důvodů na straně kupujícího možné provést platbu za službu HomeBox např. z důvodu vypršení platnosti platební karty kupujícího nebo nedostatečné výše platebních prostředků pro uskutečnění platby, prodávající písemně vyzve kupujícího, aby neprovedenou platbu uhradil, a to ve výzvou stanovené přiměřené lhůtě (dále jen „neprovedená platba“). Kupující je povinen neprovedenou platbu prodávajícímu v uhradit v takto stanovené lhůtě. V případě, že z důvodů na straně kupujícího dojde ke dvěma po sobě jdoucím neprovedeným platbám, je Prodávající oprávněn zrušit účast kupujícího v programu HomeBox. 

9.14

Kupující je oprávněn členství v programu HomeBox kdykoli bezplatně ukončit, a to po přihlášení do svého zákaznického účtu v sekci HomeBox. 

 

9.15

Prodávající je oprávněn program HomeBox kdykoli jednostranně pozměnit či zrušit, přičemž kupující bude o změně či zrušení programu HomeBox informován. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
 
10.1.1 zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
10.1.2 zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
10.1.3 zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
10.1.4 zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil;
10.1.5 o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající poskytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
 

10.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
 
10.2.1 poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;
10.2.2 poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
10.2.3 první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 

10.3

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 9.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, není to však povinností. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo na adresu sídla příp. skladu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Dále může kupující využít elektronický formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zveřejněný v internetovém obchodě v sekci „Vrácení zboží a reklamace“ (https://www.healthfactory.cz/vraceni_a_reklamace/). Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 

10.4

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Místem pro vrácení zboží je sklad prodávajícího: Health Academy s.r.o., Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 – Radotín. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající upozorňuje, že neakceptuje balíky (vrácení zboží) na dobírku.


10.5

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.


10.6

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 

10.7

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

10.8

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 

10.9

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

10.10

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu: (i) vyprodání zásob, (ii) nedostupnosti zboží, anebo (iii) když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy (tzv. storno objednávky) prostřednictvím e-mailové adresy uvedené kupujícím v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 

10.11

Nedílnou součásti obchodních podmínek je Poučení o právu odstoupit a Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.
 

11.2

Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
 

11.3

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
11.3.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
11.3.2 zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
11.3.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
11.3.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
11.3.5 je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
11.3.6 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;
11.3.7 není zatíženo právy třetích osob.
 

11.4

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 

11.5

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 

11.6

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 10.3 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
 
11.6.1 po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu;
10.6.2 po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
 

11.7

Ustanovení čl. 10.6 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 

11.8

Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 10.6.1 a čl. 10.6.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 

11.9

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 

11.10

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 

11.11

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 

11.12

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
 
11.12.1 prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 10.11 obchodních podmínek;
11.12.2 se vada projeví opakovaně;
11.12.3 je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
11.12.4 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 

11.13

Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 10.12 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 

11.14

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 

11.15

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 

11.16

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
 

11.17

Po marném uplynutí lhůty podle čl. 10.16 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 

11.18

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 

11.19

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 

11.20

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

11.21

Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.
 

11.22

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá prodávající či jiná osoba kupujícímu za to, že věc si po tuto dobu při obvyklém použití uchová své funkce.
 

11.23

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 

11.24

Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
 
11.24.1 u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
11.24.2 na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
11.24.3 u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
11.24.4 vyplývá-li to z povahy zboží.
 

11.25

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Kupující může reklamaci uplatnit prostřednictvím formuláře zveřejněného v rámci internetového obchodu v sekci „Vrácení zboží a reklamace“ (https://www.healthfactory.cz/vraceni_a_reklamace/) nebo e-mailem na adresu: reklamace@healthfactory.cz nebo poštou na adresu skladu prodávajícího: Health Academy s.r.o., Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 – Radotín.
 

11.26

Prodávající upozorňuje, že dobírky (zaslání reklamovaného zboží na dobírku) nejsou prodávajícím přebírány.
 
 

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 

12.2

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
 

12.3

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 

12.4

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 

12.5

Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

12.6

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

13. DORUČOVÁNÍ

13.1

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Podmínky (zásady) ochrany osobních údajů.
 

14.2

Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Podmínky (zásady) ochrany osobních údajů.
 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
 

15.2

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 

15.3

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 

15.4

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 

15.5

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Vždy však obchodní podmínky a potvrzení objednávky s jejím shrnutím obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke kupní smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje vždy potvrzení objednávky a obchodní podmínky uložit.
 

15.6

Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení obchodních podmínek neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. V případě, že by se kterékoliv ustanovení obchodních podmínek ukázalo být neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, zdánlivému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 

15.7

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - Podmínky (zásady) ochrany osobních údajů
 

15.8

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2023. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.
 

15.9

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha 5, Česká republika, adresa elektronické pošty: objednavky@healthfactory.cz, telefon: +420 725 788 664 (Po – Pá od 9:00 do 16:00), sociální sítě: Facebook healthfactoryczsk (Po – Pá od 9:00 do 16:00). Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.
 
V Praze dne 1. 7. 2023