Pravidla soutěže "Hurá na prázdniny"

Pravidla spotřebitelské soutěže „HURÁ NA PRÁZDNINY“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „HURÁ NA PRÁZDNINY“.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky spotřebitelské soutěže „HURÁ NA PRÁZDNINY“ ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uvedené na adrese https://www.healthfactory.cz/hura-na-prazdniny/.

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Technický správce“).

 1. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „HURÁ NA PRÁZDNINY“ (dále jenSoutěž“) v termínu od 21. 6. 2021 00:00:00 hod. do 18. 7. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

Pořadatel bude o soutěži informovat na sociální síti Instagram: @goodgout_czsk, @kendamilcz_sk, @salvest_czsk.

 1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám – spotřebitelům starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze Soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

 1. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na sociální síti Instagram, a to na následujících instagramových účtech: @goodgout_czsk, @kendamilcz_sk, @salvest_czsk (dále spolu také jako „Profil Pořadatele soutěže“), které provozuje Pořadatel soutěže, a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

Soutěžící se platně účastní Soutěže tak, že (současně budou splněny tyto podmínky):

 1. splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v čl. 3 výše, a
 2. soutěžící musí mít v Době konání soutěže aktivní účet na sociální síti Instagram, na které soutěž probíhá [v případě zániku instagramového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže], a
 3. každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového účtu (dále jen „profilu“), a
 4. soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol v Době konání soutěže, který spočívá v tom, že:
  1. se vyfotí při dobrodružství s produkty obchodní značky SALVEST a/nebo GOOD GOUT a/nebo KENDAMIL (vyjma počáteční a speciální kojenecké výživy)
  2. tuto fotografii soutěžící zveřejní jako příspěvek (feed) na sociální síti Instagram a současně
  3. v příspěvku označí alespoň jeden z Profilů Pořadatele soutěže (@goodgout_czsk, @kendamilcz_sk, @salvest_czsk) a současně
  4. přidá hashtag #VICECASUSDETMI a současně

(dále spolu jen „soutěžní úkol“ nebo „soutěžní příspěvek“).

 1. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, nesmí odporovat právním předpisům České republiky a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
 2. Soutěžící vstupem do soutěže, tj. publikací soutěžního příspěvku potvrzuje, že:
  1. je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spoluautorů vloženého materiálu);
  2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu.
 3. Soutěžící se mohou zúčastnit Soutěže s neomezeným počtem fotografií, resp. soutěžních příspěvků.
 4. Podmínkou pro účast v Soutěži není sdílení o soutěži přes jakékoliv sociální sítě.
 5. DÍLO V SOUTĚŽI

Pokud soutěžní příspěvek soutěžícího naplní znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), Soutěžící přihlášením do Soutěže:

 1. prohlašuje, že na díle neváznou žádné právní vady, disponuje veškerými právy k dílu, včetně vypořádání veškerých práv s osobami, které jsou v díle zobrazeny či zachyceny, včetně svolení poskytnout takové dílo do Soutěže a užít je způsobem dle těchto Pravidel a
 2. uděluje Pořadateli soutěže nevýhradní, bezúplatnou licenci k užití díla bez územního a množstevního omezení na dobu trvání majetkových práv, a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla, vystavování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti (zejména sdělováním v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu jakož i sdělováním či rozšiřováním v rámci aplikací, elektronických verzí tištěných periodik), a to zejména, nikoliv však výhradně pro reklamní, umělecké, ilustrační, publikační, propagační, obchodní či jakékoliv jiné účely v jakékoli formě.

Pořadatel soutěže je oprávněn dílo, ať už celé či jeho část, upravit či spojit s jiným dílem. Pořadatel není povinen takto udělenou licenci využít a rovněž není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku, pokud má povahu autorského díla. Odhlášení ze Soutěže, nedokončení Soutěže či vyloučení ze Soutěže nemá vliv na již poskytnutou licenci.

 1. MECHANIKA

Výherci budou vybrání tříčlennou komisí sestavenou ze zaměstnanců Pořadatele soutěže (dále jen „komise“). Kritérium výběru bude originalita a nápaditost soutěžního příspěvku a nejnakažlivější rodinný úsměv zachycený na soutěžním příspěvku. Výběr výherců proběhne do 5 pracovních dnů od konce Doby konání soutěže.

Celkem bude dvanáct (12) výherců. O výběru výherců s uvedením pořadí při hodnocení (tj. na jakém místě soutěžní příspěvek dle hodnocení komise umístil) bude sepsán protokol, který bude podepsaný komisí.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

V soutěži jsou udělovány následující výhry:

 1. místo: 3x POLAROID INSTAX MINI S OBALEM + ALBUM S 10 FOTOGRAFIEMI (https://www.fotoskoda.cz/fujifilm-instax-mini-11-modry-big-bundle/) a současně 3x PŮLROČNÍ ZÁSOBA ENERGIE, která bude výherci poskytnuta tím způsobem, že každý měsíc si může objednat libovolné produkty (vyjma počáteční kojenecké výživy) v hodnotě 1 047,- Kč včetně DPH z e-shopu https://www.healthfactory.czprovozovaného Pořadatelem soutěže (dále jen e-shop), tj. celkem 6 x 1 047,- Kč včetně DPH (pro výpočet resp. pro posouzení, jestli byl dosažen limit 1 047,- Kč včetně DPH bude rozhodující aktuální cena uvedena na e-shopu ke dni, ve kterém výherce sdělí jaké produkty bude čerpat v rámci této výhry – viz podrobnosti (podmínky čerpání této výhry) v čl. 8. Poskytnutí výhry).  
 2. místo: 3x PŘENOSNÝ GRIL CAMPINGAZ (WWW.SPORTISIMO.CZ/CAMPINGAZ/PARTY-GRIL-200/236844/)
 3. místo: 6x CAMPINGAZ TREKKING KIT SADA NÁDOBÍ (https://www.sportisimo.cz/campingaz/trekking-kit/454413/?varianta=2024285&gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19vPZJ0HrnQ9LFr-hAXE2m_gyF_ydfWnMq_oyYlNE6eMCutIb9rTmTRoCvcgQAvD_BwE)

Do soutěže je vloženo celkem 12 výher. Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x (získat jen jednu výhru).

 1. POSKYTNUTÍ VÝHRY

Výherci budou informování soukromou zprávou na jejich instagramový profil od instagramového profilu Pořadatele soutěže (@goodgout_czsk, @kendamilcz_sk, @salvest_czsk) do 25 pracovních dnů od konce Doby konání soutěže (dále jen „výherní zpráva“).

V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry na území České republiky nebo Slovenské republiky), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. Výherce bude ve výherní zprávě informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení požadovaných informací/dokladů, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výherní zprávy podle předchozí věty nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude na příslušnou účet sociální sítě doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

U výhry půlroční zásoba energie bude Pořadatelem soutěže navíc postupováno tak, že výherce bude ve výherní zprávě vyzván i ke sdělení následujících (dalších) informací: jaké produkty z e-shopu (https://www.healthfactory.cz) v hodnotě 1 047,- Kč včetně DPH si přeje čerpat první měsíc. V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výherní zprávy nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude na příslušnou účet sociální sítě doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o půlroční zásobu energie, kterou lze čerpat po dobu 6 kalendářních měsíců, je výherce povinen u této výhry pro další období čerpání půlroční zásoby energie sdělit, a to do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém mu byla zaslána předchozí měsíční zásoba energie, jaké produkty bude čerpat v tomto následujícím kalendářním měsíci.

Výhra bude zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky, a to bez zbytečného odkladu po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok. Dále u výhry půlroční zásoba energie platí, že v případě, že výherce nesdělí ve výherní zprávě a/nebo v dalších kalendářních měsících, jaké produkty bude čerpat, budou mu zaslány stejné produkty, které požadoval zaslat v předchozím kalendářním měsíci.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno a město nebo přezdívku uvedenou na sociální síti (např. rozsahu Martina, Praha) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící, resp. výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výherce si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 1. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni.

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje účastníkovi provozovatel sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv provozovateli sítě Instagram. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže. 

Případné informace získá každý soutěžící na tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@healthfactory.cz.

Tato Soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE 

Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. 

Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher. Rozsah zpracovaných údajů: údaje z profilu soutěžícího na dané sociální síti (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku (od 18 let).

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností Pořadatele soutěže a pro případ kontroly orgánu dozoru. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, - právo na omezení zpracování osobních údajů,
 1. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 2. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 3. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a ve Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: info@healthfactory.cz. Další kontaktní údaje jsou uvedeny zde: https://www.healthfactory.cz/obchodni-podminky/.

Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.healthfactory.cz/obchodni-podminky/.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Pravidla spotřebitelské soutěže „HURÁ NA PRÁZDNINY“ pořádané na sociální síti Instagram jsou platné a účinné od 21. 6. 2021.

V Praze, dne 12. 6. 2021