Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, DIČ: CZ059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha 5, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525, e-mail: objednavky@healthfactory.cz, tel. +420 725 788 664 (Po – Pá od 9:00 do 16:00) (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webového stránce umístěné na internetové adrese https://www.healthfactory.cz/, a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky (dále jen „internetový obchod“).

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít jen v českém jazyce.
 3. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II.

Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Prodávající kupujícímu sděluje, že
 2. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 3. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;
 4. prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 5. ceny zboží jsou na e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 6. kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

přičemž toto odstoupení lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu prodávajícího nebo sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. lze využít elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách internetového obchodu (https://www.healthfactory.cz/vraceni_a_reklamace/);

 1. kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, které prodávající poskytla s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 2. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 3. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
 1. v případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží i v situaci, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. kupující může uplatnit stížnost e-mailem na adresu prodávajícího objednavky@healthfactory.cz, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (viz čl. XI. těchto obchodních podmínek);
 3. kontaktní e-mailovou adresou prodávajícího je objednavky@healthfactory.cz a kontaktním telefonním číslem je +420 725 788 664 (Po – Pá od 9:00 do 16:00).


III.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky.
 4. Slevy / akce / výhody platí v souladu s jejich podmínkami výlučně od a do uvedeného data dané slevy / akcie / výhody nebo do vyprodání zásob. Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, platí, že jednotlivé slevy / akcie / výhody nelze vzájemně kombinovat.
 5. Slevy / akce / výhody se nevztahují v souladu s právními předpisy na počáteční kojeneckou výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 3. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 4. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami.
 7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu oznámení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zboží zadal. Toto oznámení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou oznámení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v obchodních podmínkách.
 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem, přičemž kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. II. bod 1. písm. i) těchto obchodních podmínek.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. II. bod 1. písm. i) těchto obchodních podmínek.


V.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


VI.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží (dále jen „kupní cena“) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby (některé platební metody jsou povoleny jen pro některé země – viz následující bod 2. tohoto čl. těchto obchodních podmínek):
 2. platba předem převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu sdělen v oznámení o obdržení objednávky;
 3. online platba kartou v e-shopu přes platební bránu GoPay;
 4. platba online bankovním převodem u vybraných bank;
 5. platba prostřednictvím elektronické peněženky GoPay;
 6. platba prostřednictvím elektronické peněženky Google Pay;
 7. platba prostřednictvím Mplatby, tzv. mobilní platbou operátora T-mobile;
 8. platba prostřednictvím Twisto payments (dále jen „Twisto“).

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“ (https://www.twisto.cz/podminky/).

V případě, že kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím nebo využitím služby „Twisto“ na webových stránkách Twisto, na které bude kupující přesměrován z webových stránek internetového obchodu prodávajícího.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku prodávajícího a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky  pro zákazníky služby „TWISTO“ (https://www.twisto.cz/podminky/).

 1. okamžitá platba virtuální měnou Bitcoin.
 1. Z jakých způsobů plateb si kupující může vybrat závisí od země, do které je zboží doručováno. Pokud je zboží doručováno do:
 1. České republiky lze uhradit kupní cenu platební metodou uvedenou pod písmeny a) až g);
 2. Slovenské republiky lze uhradit kupní cenu platební metodou uvedenou pod písmeny a) až e), h);
 • Polské republiky lze uhradit kupní cenu platební metodou uvedenou pod písmeny a), c);
 1. Švýcarska lze uhradit kupní cenu platební metodou uvedenou pod písmeny b) až e), h);
 2. jiné země v zahraničí lze uhradit kupní cenu platební metodou uvedenou pod písmeny a) až e), h).
 1. Podrobné informace o platebních metodách jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Způsoby platby“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 1. Kupující může jako způsob úhrady zvolit též platbu v některé prodávajícím akceptovaných kryptoměn (např. Bitcoin). Pokud bude kupující v takovém případě z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře. Případné pohyby v kurzu kryptoměn nebudou při vrácení kupní ceny zohledněny, s čímž kupující vyslovuje svůj souhlas.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů do 2 dnů ode uzavření kupní smlouvy vyjma platby Twisto, kdy splatnost je zpravidla 14 dní ode dne doručení zboží, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“ (https://www.twisto.cz/podminky/).
 1. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb a v případě platby prostřednictvím online bankovním převodem podle pokynů banky, u které má kupující účet (tento způsob platby je možný jen u vybraných bank uvedených v internetovém obchodě prodávajícího v sekci „Způsoby platby“).
 2. V případě platby prostřednictvím Mplatby postupuje kupující podle pokynů svého mobilního operátora T-mobile.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny, odešle prodávající na e-mail kupujícího (sdělený při objednávce zboží) upomínku, kterou prodávající vyzve kupujícího k úhradě kupní ceny. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ani na druhou výzvu (tj. ve lhůtě uvedené ve druhé upomínce k úhradě kupní ceny), prodávající objednávku stornuje. Prodávající informuje o stornu objednávky kupujícího e-mailem.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen postupovat podle předchozího bodu 12. v případě, že kupují je v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží, resp. u objednávky, v rámci, které bylo kupujícím objednané i zboží s krátkou expirační dobou (tj. do uplynutí data minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti v době objednání zboží zbývá méně než 3 měsíce). V těchto případech je prodávající oprávněn provést storno objednávky neprodleně poté, co se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 10. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.
 11. Dodání zboží je možné na území České republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a do vybraných zemí, které jsou uvedeny pod záložkou „Země doručení“ v objednacím formuláři v části „Platba a doprava“ a dále jsou uvedeny v rámci internetového obchodu i v sekci „Doprava“.
 12. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.
 13. Dostupné metody dodání zboží mohou záviset na způsobu platby a místa (země) pro dodání zboží vybrané kupujícím a dále od hmotnosti objednaného zboží.
 14. Celková doba dodání zboží kupujícímu se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě ze strany prodávajícího a dodání zboží ze strany přepravce.
 15. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby (dodání zboží kupujícímu je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak). Dodání zboží bude dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu, obvykle 2–10 pracovních dnů v případě dodání zboží do České republiky nebo 5–20 pracovních dnů v případě dodání zboží do jiné země), ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. V případě zásahu vyšší moci prodávajícího nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
 16. Cena za dopravu zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží je uvedena v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 17. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 18. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu důrazně doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 19. V případě, kdy kupující poruší svou povinnost převzít zboží, s výjimkou případů uvedených v přechozím bodě 21. tohoto článku, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího doručit zboží kupujícímu. Zároveň to, že kupující zboží nepřevezme, není odstoupením od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu však v takovém případě vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. Pokud se prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy prodávající toto odstoupení doručí kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 20. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


VII.

Dárkové poukazy

 1. Dárkové poukazy lze zakoupit formou objednávky v internetovém obchodě jako každý jiný produkt.
 2. Dárkové poukazy není možné fyzicky zaslat, jejich doručení je realizováno pouze elektronicky na e-mail kupujícího, který kupující vyplnil do objednávacího formuláře.
 3. Dárkové poukazy jsou zasílány prodávajícím na e-mail kupujícího až po doručení platby, a to ve formátu PDF. 
 4. Zakoupený dárkový poukaz oproti penězům nelze vrátit. Tímto není dotčeno právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy na koupi dárkového poukazu ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení poukazu, to neplatí, pokud v této lhůtě byl již poukaz uplatněn.
 5. Dárkový poukaz je určen k nákupu zboží v internetovém obchodě dle aktuálního ceníku zboží v době jeho zakoupení. Hodnota dárkového poukazu zahrnuje i DPH, které se hradí v okamžiku uskutečnitelného zdanitelného plnění, tj. v době nákupu zboží.
 6. Podmínky použití dárkového poukazu („poukaz“):
 1. Hodnota uvedená na poukazu bude kupujícímu odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě.
 2. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem v internetovém obchodě. Jakákoliv zbývající hodnota není směnitelná za hotovost nebo bezhotovost či za jiné poukazy a automaticky propadá ve prospěch prodávajícího.
 • Hodnota poukazu není úročena.
 1. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn poukaz, může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) kupujícímu vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 2. Poukaz je platný do data uvedeného na poukazu, po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
 3. Poukazem lze uhradit pouze nákup zboží dle aktuálního ceníku zboží v době jeho zakoupení v internetovém obchodě. Nákup zboží se řídí platnými obchodními podmínkami prodávajícího.
 • Po použití kódu k úhradě nákupu v internetovém obchodě se poukaz stává neplatným.
 • Pokud nebude poukaz v období své platnosti využit, propadá bez nároku na prodloužení doby jeho čerpání či vrácení jeho hodnoty v penězích.
 1. Prodávající není odpovědný za ztrátu, zničení či odcizení poukazu a neposkytuje v těchto případech žádnou náhradu.


VIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dnů
 1. ode dne převzetí zboží,
 2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o:
 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 4. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 8. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a
 10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, není to však povinností. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo na adresu sídla příp. skladu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Dále může kupující využít elektronický formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zveřejněný v internetovém obchodě v sekci „Vrácení zboží a reklamace“ (https://www.healthfactory.cz/vraceni_a_reklamace/). Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
 4. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Místem pro vrácení zboží je sklad prodávajícího: Health Academy s.r.o., Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 – Radotín. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající upozorňuje, že neakceptuje balíky (vrácení zboží) na dobírku.
 5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu: (i) vyprodání zásob, (ii) nedostupnosti zboží, anebo (iii) když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy (tzv. storno objednávky) prostřednictvím e-mailové adresy uvedené kupujícím v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícími, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 12. Nedílnou součásti obchodních podmínek je i Poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.


IX.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 4. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 8. není zatíženo právy třetích osob.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby (tj. datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti), v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.
 1. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 2. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 1. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
 2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 3. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 4. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 5. vyplývá-li to z povahy zboží.
 1. Práva z vad/y se uplatňují u prodávajícího. Kupující může reklamaci uplatnit prostřednictvím formuláře zveřejněného v rámci internetového obchodu v sekci „Vrácení zboží a reklamace“ (https://www.healthfactory.cz/vraceni_a_reklamace/) nebo e-mailem na adresu: reklamace@healthfactory.cz nebo poštou na adresu skladu prodávajícího: Health Academy s.r.o., Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 – Radotín. Kupující může také použít formulář pro reklamaci zveřejněný v Reklamačním řádu prodávajícího; to však není povinností.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci i v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle.
 2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 2 obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 10. Prodávající upozorňuje, že dobírky (zaslání reklamovaného zboží na dobírku) nejsou prodávajícím přebírány.
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád proodávajícího.


X.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.  


XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 2. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XII.

Závěrečná ustanovení                                        

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Vždy však obchodní podmínky a potvrzení objednávky s jejím shrnutím obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke kupní smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje vždy potvrzení objednávky a obchodní podmínky uložit.
 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení obchodních podmínek neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Strany se dohodly, že v případě, že by se kterékoliv ustanovení obchodních podmínek ukázalo být neplatné, zdánlivé nebo neúčinné nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, zdánlivému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 3. Přílohou obchodních podmínek je Reklamační řád, Poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy..
 4. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci „Podmínky ochrany osobních údajů“.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 1. 12. 2021. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.